ჩვენი პარტნიორები

   

        mravalwliani warmatebuli muSaobis Sedegad Cven movizideT msoflios mravali qveynidan biznes partniorebi, romlebic konkurentunarian msoflio bazarze erT-erT wamyvan firmebs warmoadgenen, Cven varT maTi oficialuri warmomadgenlebi saqarTveloSi, rogoricaa: " Ritz Instrument Transformers GmbH”, `RADE  KONCAR kontaktori Relei O.O.O~ makedonia. Cveni partniorebis muSaobis ZiriTadi principia produqciis maRali xarisxi da saimedooba, damkveTebisadmi dakisrebulio valdebulebebis drouli da sruli ganxorcieleba, nawarmis xelmisawvdom fasebSi gayidva. Cven maTi produqciiT vasrulebT ara marto proeqtebs warmatebiT, aramed realizacias uwevT maT produqcias saqarTvelos da amierkavkasiis bazarze. G gTavazobT Cveni da Cveni biznes partniorebis produqcias.