პარტნიორები

   mravalwliani warmatebuli muSaobis Sedegad Cven movizideT msoflios mravali qveynidan biznes partniorebi, romlebic konkurentunarian msoflio bazarze erT-erT wamyvan firmebs warmoadgenen, Cven varT maTi oficialuri warmomadgenlebi saqarTveloSi. ვრცლად >>